خط کشی زمین مدارس تهران

این سایت جهت ارائه خدمات تجهیز حیاط مدارس و خط کشی مدارس ایجاد شده است.

خط کشی زمین مدارس تهران

این سایت جهت ارائه خدمات تجهیز حیاط مدارس و خط کشی مدارس ایجاد شده است.

ما بعد گذشت سی سال تجربه مفید در این زمینه و رسیدن به تجارب ارزشمند در راستای ایجاد محیطی دور از خطر به اینجا رسیده ایم. افتخار میکنیم که هم اکنون نیز سازه های فلزی ما در بیشتر مناطق تهران بعد از گذشت سالیان دراز در حیاط مدارس مورد استفاده قرار میگیرند. (در منطقه 5 و 22 کمتر مدرسه ای وجود دارد که از خدمات ما استفاده نکرده باشد.)